home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Notarų aukcionai

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis numato, kad notaras taip pat gali būti turto pardavimo viešųjų aukcionų organizatoriumi bei vykdytoju.

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 203 straipsnį notarai Civilinio kodekso, Notariato įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti aukcionų organizavimo ir vykdymo paslaugas, išskyrus turtą, kurio aukciono organizatoriumi ir vykdytoju pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus notaras būti negali. Aukcionai organizuojami ir vykdomi informacinių technologijų priemonėmis. Aukciono dalyvio mokestis mokamas į notaro depozitinę sąskaitą. Aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarka nustatyta Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklėse. Šiose taisyklėse nurodomos aukciono organizatoriaus teisės ir pareigos, aukciono objekto įsigijimo ir apmokėjimo tvarka, aukciono dalyvio mokesčio mokėjimo, jo grąžinimo sąlygos ir tvarka, aptariamos kitos organizuojant ir vykdant aukcioną reikšmingos aplinkybės. Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Notarų rūmų prezidiumo teikimu.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2023 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1R-202 patvirtintos Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklės nustato pagrindinius notarų organizuojamų ir vykdomų nekilnojamojo turto pardavimo viešųjų elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo principus, tvarką ir reikalavimus, taikomus aukcionuose dalyvaujantiems asmenims, šių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę dalyvaujant viešai skelbiamuose aukcionuose.

Lietuvos notarų rūmai ir UAB "Newsec advisers LT" yra sudarę bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią sudaromos sąlygos notarams organizuoti ir vykdyti turto pardavimo viešuosius aukcionus per Newsec administruojamą aukcionų sistemą.

Šios paslaugos apima Newsec teikiamas aukcionų organizavimo – tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugas atskiriems notarams, kurie su Newsec yra sudarę atskiras bendradarbiavimo bei tarpininkavimo paslaugų sutartis, pagal kurias Newsec organizuoja ir vykdo aukcionus per Newsec administruojamą aukcionų sistemą, kuri yra pasiekiama per tinklalapius: https://newsec.lt/nt/lt/aukcionai ir https://notaru-aukcionai.lt.

Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai