home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Asmens duomenų apsauga

Pagrindinė Lietuvos notarų rūmų duomenų apsaugos pareigūno pareiga – užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų taikymą Lietuvos notarų rūmuose.
Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.


Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Sandra Ražanaitė
Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius, Lietuva
T: (8 5) 261 4757
E: sandra.razanaite@notarurumai.lt

Ieva Mikaliūkštytė
Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius, Lietuva
T: (8 5) 261 4757
E: ieva.mikaliukstyte@notarurumai.lt

Bendrasis asmens duomenų reglamentas
Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos notarų rūmuose taisyklės
Rules of Personal Data Processing in the Lithuanian Chamber of Notaries

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:
Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai