Veikla

Lietuvos Respublikos notariato įstatymas įsigaliojo 1992 m. gruodžio 1 d. Vadovaujantis šiuo įstatymu Lietuvoje pradėta notariato reforma.

Lietuvoje dirba 252 notarai. Veikia 218 notarų biurų. Notarai vienijasi į Notarų rūmus. Notarų rūmai - notarų savivaldos organas.

Svarbiausi Notarų rūmų uždaviniai ir funkcijos:

• koordinuoti notarų veiklą; 
• rūpintis notarų kvalifikacijos kėlimu; 
• ginti ir atstovauti notarų interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose; 
• apibendrinti notarinę praktiką; 
• kontroliuoti, kad notarai sąžiningai atliktų pareigas. 

Notarų rūmai dirba vadovaudamiesi Notarų rūmų statutu. 

Notarų rūmų vadovaujantieji ir tvarkomieji organai:

• Notarų rūmų susirinkimas; 
• Notarų rūmų prezidiumas; 
• Notarų rūmų prezidentas ir viceprezidentas. 

1994 m. vasario 11 d. Lietuvos notariatas priimtas į Tarptautinę notariato sąjungą (UINL). 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos notariatas įstojo į Europos Sąjungos notariatų tarybą (CNUE).

 

Lietuvos notarų rūmų 2017 metų veiklos ir finansinė ataskaita