• Pradžia
  • /
  • Notarų atestavimo nuostatai
Notarų atestavimo nuostatai


LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1999 M. GEGUŽĖS 11 D. ĮSAKYMO NR. 122 „DĖL NOTARŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. sausio 6 d. Nr. 1R-2
Vilnius


Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1999 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. 122 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL NOTARŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, tvirtinu Notarų atestavimo nuostatus (pridedama).“

   

Teisingumo ministras                   Juozas BernatonisPATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1R-2

NOTARŲ ATESTAVIMO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Notarų atestavimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Notarų atestacijos komisijos (toliau –komisija) sudarymą, darbo organizavimą, sprendimų priėmimo tvarką, komisijos narių teises ir pareigas, įgaliojimų pasibaigimo pagrindus, notarų atestavimo organizavimą ir vykdymą.
2. Notarus atestuoja komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. Komisijos veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo principais.
3. Vykdomos eilinė ir neeilinė notaro atestacijos:
3.1. eilinė notaro atestacija vykdoma praėjus vieniems metams nuo notaro profesinės veiklos pradžios, o vėliau – periodiškai, ne rečiau kaip kas penkerius metus. Notaras, grįžęs iš vaiko priežiūros atostogų, atestuojamas ne anksčiau kaip po vienų profesinės veiklos metų;
3.2. neeilinė notaro atestacija gali būti vykdoma, kai yra teismo sprendimas, kuriuo atliktas notarinis veiksmas pripažintas neteisėtu dėl notaro profesinės veiklos pažeidimų, taip pat kitais pagrindais, kurie leidžia pagrįstai abejoti notaro kvalifikacija. Neeilinė notaro atestacija vykdoma motyvuotai pareikalavus Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui (toliau – teisingumo ministras), Lietuvos notarų rūmų prezidiumui (toliau – prezidiumas), Notarų garbės teismui.

II SKYRIUS
KOMISIJA

4. Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 4 straipsnio ir šių nuostatų nustatyta tvarka.
5. Prezidiumo nutarimu trejiems metams sudaroma komisija iš penkių notarų, po vieną iš kiekvienos apygardos. Apygardų notarų susirinkimuose išrenkama po vieną kandidatą, kurie siūlomi į komisijos narius.
6. Prezidiumo nutarime dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos nariai, komisijos narys, kuris skiriamas komisijos pirmininku, ir narys, kuris skiriamas komisijos pirmininko pavaduotoju, taip pat nurodomas Lietuvos notarų rūmų darbuotojas, kuris skiriamas komisijos sekretoriumi. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys ir neturi balso teisės.
7. Komisijos nario įgaliojimai pasibaigia šiais atvejais:
7.1. pasibaigia terminas, kuriam buvo sudaryta komisija;
7.2. komisijos narys savo noru pasitraukia iš komisijos;
7.3. įsiteisėja Notarų garbės teismo sprendimas paskirti jam drausminę nuobaudą;
7.4. jo, kaip notaro, įgaliojimai sustabdomi arba pasibaigia Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
8. Naujas komisijos narys vietoj anksčiau nustatyto laiko pasitraukusio nario skiriamas iki komisijos kadencijos pabaigos ir laikoma, kad jis yra buvęs vieną kadenciją.

   
III SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių, tarp jų komisijos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas.
10. Esant poreikiui, siekiant įgyvendinti šių nuostatų komisijai priskirtas teises, prieš komisijos posėdį gali būti šaukiamas parengiamasis komisijos posėdis, kuriame sprendimai gali būti priimami elektroninių ryšių priemonėmis. Kai komisijos posėdis vyksta naudojant elektroninių ryšių priemones, komisijos pirmininkas arba jo pavedimu komisijos sekretorius nustato terminą balsuoti (argumentuotai nuomonei svarstomais klausimais pareikšti). Apie komisijos parengiamąjį posėdį ir jame svarstytinus klausimus komisijos nariai informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki paskutinės termino balsuoti dienos.
11. Komisijos narių dalyvavimas komisijos posėdžiuose privalomas, išskyrus atvejus, kai komisijos narys posėdyje negali dalyvauti dėl pateisinamų priežasčių. Komisijos narys, negalintis dalyvauti komisijos posėdyje, informuoja apie tai komisijos sekretorių iki posėdžio pradžios.
12. Kai komisijos pirmininkas laikinai negali atlikti nuostatuose nustatytų funkcijų, jas atlieka komisijos pirmininko pavaduotojas. Apie tai, kad negali atlikti savo funkcijų, komisijos pirmininkas praneša komisijos pirmininko pavaduotojui ir sekretoriui.
13. Komisija nutarimus ir sprendimus jos kompetencijai priskirtais klausimais priima atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių komisijos narių paprasta balsų dauguma. Posėdyje dalyvaujantis narys, balsuodamas dėl nutarimo ar sprendimo, susilaikyti negali. Atestacijos komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko, jam nedalyvaujant arba jam nusišalinus (nušalinus), – pirmininko pavaduotojo balsas.
14. Jei komisijos narys yra atestuojamo notaro sutuoktinis, artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ar kitais ryšiais, arba yra kitų aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl komisijos nario nešališkumo, jis privalo nusišalinti nuo tokio notaro atestavimo. Komisijos narys, nagrinėjant ir priimant sprendimą dėl jo nušalinimo, posėdyje nedalyvauja.
15. Komisijos posėdžio protokolą (1 priedas) ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo posėdžio dienos surašo komisijos sekretorius. Protokole nurodoma: posėdžio data, laikas, posėdžio dalyvių pavardės, surinkta medžiaga apie kiekvieno notaro profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą per atestavimo laikotarpį, komisijos sprendimai, atestuoti notarai ir jų atestavimo rezultatai.
16. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Prie komisijos posėdžio protokolo pridedami komisijai pateikti dokumentai.
17. Komisijai priėmus sprendimą, atestavimo eigai fiksuoti gali būti daromas garso arba garso ir vaizdo įrašas, kuris pridedamas prie protokolo ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos posėdžio metu, prieš pradedant vykdyti notaro atestaciją, notaras informuojamas apie tai, kad komisija priėmė sprendimą notaro atestavimo eigą fiksuoti garso arba garso ir vaizdo įrašu.

 IV SKYRIUS
NOTARŲ ATESTACIJOS ORGANIZAVIMAS

18. Eilinėje notarų atestacijoje atestuotinų notarų sąrašus sudaro prezidiumas kasmet iki birželio 30 d. ir lapkričio 30 d., šie sąrašai pateikiami komisijai ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija). Notaro atestacijos laikotarpį nustato prezidiumas.
19. Notaro atestacijos datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas, suderinęs su kitais komisijos nariais.
20. Komisijos nariams ir atestuojamiems notarams apie komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą komisijos sekretorius praneša elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą apie posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki komisijos posėdžio dienos.
21. Pranešime apie komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą atestuojamam notarui turi būti nurodyta: posėdžio data, laikas ir vieta, kokiu pagrindu ir kokia atestacija (eilinė ar neeilinė) bus vykdoma, notaro atestacijos laikotarpis, kokius dokumentus ir per kokį terminą turi pateikti atestuojamas notaras komisijai.
22. Pranešime apie komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą komisijos nariui turi būti nurodyta: posėdžio data, laikas ir vieta, kokiu pagrindu ir kokia atestacija (eilinė ar neeilinė) bus vykdoma, atestacijoje atestuotinų notarų sąrašas.
23. Pranešimus apie komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą komisijos nariams ir atestuojamiems notarams pasirašo komisijos pirmininkas.
24. Atestuotini notarai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki komisijos posėdžio dienos privalo pateikti komisijai užpildytą anketą „Informacija atestacijai“ (2 priedas) ir Teisingumo ministerijos atlikto veiklos patikrinimo akto kopiją, jeigu per atestuojamą laikotarpį Teisingumo ministerija atliko atestuojamo notaro veiklos patikrinimą.
25. Notaras, kuris atestuojamas praėjus vieniems metams nuo notaro profesinės veiklos pradžios, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki komisijos posėdžio dienos turi pateikti prezidiumo nario (pagal apygardą) išvadą dėl notaro veiklos. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki komisijos posėdžio dienos elektroniniu paštu informuoja prezidiumo narius apie atestuojamus notarus, kurių veikla turėtų būti patikrinta. Pranešime nurodomi atestuojami notarai pagal apygardas, kurie atestuojami praėjus vieniems metams nuo notaro profesinės veiklos pradžios, taip pat nurodoma notarų atestacijos data, vieta ir laikas. Prezidiumo narys (pagal apygardą) patikrina notaro veiklą ir surašo išvadą dėl notaro veiklos. Prezidiumo narys notaro veiklai patikrinti ir išvadai surašyti gali pasitelkti kitą prezidiumo narį (-ius), bet kurios Lietuvos notarų rūmų sudaromos komisijos narį (-ius) ir (ar) Lietuvos notarų rūmų darbuotoją (-us). Prezidiumo nario pasitelktas asmuo padeda prezidiumo nariui techniškai atlikti notaro veiklos patikrinimą.
26. Tikrinami šie notaro, kuris atestuojamas praėjus vieniems metams nuo notaro profesinės veiklos pradžios, veiklos aspektai:
26.1. notaro (-ų) biuro patalpų, biuro įrangos, biuro darbuotojų, notaro darbo ir asmenų priėmimo laiko atitiktis teisingumo ministro įsakymu patvirtintiems reikalavimams, keliamiems notarų biurams ir notarų darbo laikui;
26.2. atestuojamo notaro profesinės veiklos metu sudarytų dokumentų archyvo tvarkymas ir saugojimas;
26.3. atestuojamo notaro biuro dokumentacijos tvarkymas – notarinio registro pildymas, siunčiamų ir gaunamų raštų apskaita, sąskaitos faktūros, grynųjų pinigų priėmimo kvitai, abėcėlinės ir visos kitos pildomos knygos, sutartys su valstybės registrais, darbų saugos dokumentacija, darbo sutartys;
26.4. prezidiumo narys turi teisę patikrinti ir kitus atestuojamo notaro veiklos aspektus.
27. Šių nuostatų 26 punkte nurodyto patikrinimo išvadoje dėl notaro veiklos turi būti nurodyta: kokio notaro veikla buvo tikrinama, kada ir kur buvo atliekamas veiklos patikrinimas, kas atliko veiklos patikrinimą (prezidiumo narys ir veiklos patikrinime dalyvavę asmenys, kuriuos atestuojamo notaro veiklai patikrinti pasitelkė prezidiumo narys), atestuojamo notaro veiklos patikrinimo rezultatai ir išvados, o jeigu buvo nustatyta, – atestuojamo notaro veiklos trūkumai. Išvadą dėl notaro veiklos pasirašo prezidiumo narys, atlikęs atestuojamo notaro veiklos patikrinimą. Išvadą dėl notaro veiklos prezidiumo narys ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki komisijos posėdžio dienos pateikia atestuojamam notarui, kurio veikla buvo tikrinama, ir komisijai.
28. Komisija turi teisę kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl turimos medžiagos pateikimo apie atestuojamų notarų profesinę veiklą (asmens bylas, duomenis apie atestuojamų notarų veiklos atliktus patikrinimus, gautus ir išnagrinėtus skundus ir kt.). Komisija turi teisę ne vėliau kaip prieš septynias darbo dienas iki komisijos posėdžio dienos raštu pateikti atestuojamiems notarams klausimus apie jų vykdomą veiklą, kad sužinotų reikalingą informaciją atestacijai atlikti. Atestuojami notarai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki komisijos posėdžio dienos privalo pateikti komisijai atsakymus.
29. Prezidiumas komisijai pateikia turimą medžiagą apie kiekvieno šiame posėdyje atestuojamo notaro profesinę veiklą (asmens bylas, duomenis apie notarų veiklos atliktus patikrinimus, gautus ir išnagrinėtus skundus, informaciją apie notaro profesinę veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei Notarų rūmų nutarimų laikymąsi) ir kvalifikacijos kėlimą per atestavimo laikotarpį.
30. Atestuojamas notaras turi teisę iki komisijos posėdžio susipažinti su visa pateikta medžiaga apie save ir pateikti komisijai paaiškinimus ar papildomą informaciją apie savo profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą per atestavimo laikotarpį arba dėl savo veiklos patikrinimo aktų išvadų.
31. Notaras privalo dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame jis atestuojamas.
32. Notaras, negalintis atvykti į komisijos posėdį dėl svarbių priežasčių, apie tai praneša komisijos pirmininkui arba sekretoriui iki komisijos posėdžio pradžios.
33. Notarui neatvykus į komisijos posėdį, notaro atestacija atidedama ir paskiriama kita notaro atestavimo data, apie tai informuojant atestuotiną notarą šių nuostatų 20 ir 21 punktuose nustatyta tvarka.
34. Komisijai nusprendus, kad neatvykimo į komisijos posėdį priežastis nesvarbi, komisija gali kreiptis į prezidiumą dėl notaro patraukimo drausminėn atsakomybėn. Atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, be to, svarbia priežastimi paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos.
35. Jeigu notaras neatvyksta į atidėtą notaro atestaciją, komisija gali atestuoti notarą jam nedalyvaujant.

 

V SKYRIUS
NOTARO ATESTAVIMAS

36. Komisijos posėdyje dalyvauja komisijos nariai, sekretorius ir atestuojami notarai.
37. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas.
38. Komisijos posėdis pradedamas komisijos pirmininkui supažindinant dalyvaujančius posėdyje atestuotinus notarus apie atestavimo tvarką.
39. Notaro atestacija vykdoma individualaus pokalbio metu, išskyrus atvejus, kai notaras atestuojamas jam nedalyvaujant komisijos posėdyje, vertinant notaro profesinę veiklą (duomenis apie atliktus notaro veiklos patikrinimus; gautus ir išnagrinėtus skundus; notaro profesinę veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei Notarų rūmų nutarimų laikymąsi), profesines žinias, kvalifikacijos kėlimo rezultatus, dalykines savybes, siekiant nustatyti, ar notaras gali tinkamai atlikti savo funkcijas ir pareigas.
40. Komisijos pirmininkas apžvelgia komisijos posėdžiui pateiktą medžiagą apie atestuojamo notaro profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą per visą atestavimo laikotarpį ir pokalbio metu suteikia notarui galimybę pareikšti savo nuomonę ir pateikti paaiškinimus, papildomus dokumentus ar informaciją apie savo veiklos rezultatus ar kvalifikacijos kėlimą per atestavimo laikotarpį. Pokalbio metu kiekvienas komisijos narys atestuojamam notarui gali užduoti klausimą (-ų) iš notarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir notarų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programų per notaro atestacijos laikotarpį.
41. Vykdant eilinę notaro atestaciją, notaro kvalifikacija ir tinkamumas pareigoms tikrinami ir vertinami remiantis atestuojamo notaro veiklos vertinimo kriterijais:
41.1. notaro profesinės veiklos metu sudaryti ir gauti dokumentai tvarkomi, apskaitomi ir saugojami pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus – 2 balai;
41.2. nėra pagrįstų asmenų skundų dėl notaro veiklos – 2 balai;
41.3. nėra teismo sprendimų, kuriais atliktas notarinis veiksmas pripažįstamas neteisėtu dėl notaro kaltės, – 2 balai;
41.4. notaras tinkamai įvykdė notarų kvalifikacijos kėlimo programą ir surinko reikiamus kvalifikacijos kėlimo balus – 3 balai;
41.5. notaro Teisingumo ministerijos atlikto veiklos patikrinimo akte nėra nustatyta jokių esminių pastabų dėl notaro veiklos – 2 balai;
41.6. notaras yra sudaręs visas sutartis su valstybės registrais dėl duomenų gavimo – 1 balas;
41.7. notaras tikrinasi sveikatą ne rečiau kaip kas penkerius metus – 1 balas;
41.8. notaro biuro patalpos, biuro įranga, darbuotojų skaičius, notaro darbo ir asmenų priėmimo laikas atitinka reikalavimus, keliamus notarų biurams ir notarų darbo laikui, – 1 balas;
41.9. notaras publikavo straipsnį (-ių) teisės klausimais Lietuvos notarų rūmų leidžiamame žurnale „Notariatas“, kituose teisiniuose leidiniuose ar žiniasklaidos priemonėse – 1 balas;
41.10. notaras skaitė pranešimą teisės klausimais seminare, konferencijoje ir kitame renginyje – 1 balas;
41.11. notaras atsakė į komisijos narių užduotą (-us) klausimą (-us) iš notarų veiklą reguliuojančių teisės aktų ir notarų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programų per notaro atestacijos laikotarpį – nuo 1 iki 3 balų;
41.12. notaras savo veikloje vadovaujasi ir vykdo notaro profesinę veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei Notarų rūmų nutarimus – 2 balai.
42. Komisija, susipažinusi su medžiaga apie notaro profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą, notaro veiklos patikrinimo aktais ir kitais pateiktais dokumentais, pasikalbėjusi su atestuojamu notaru, išskyrus atvejus, kai notaras atestuojamas jam nedalyvaujant komisijos posėdyje, uždarame posėdyje priima vieną iš šių nutarimų:
42.1. notaras tinka eiti notaro pareigas;
42.2. notaras tinka eiti notaro pareigas su sąlyga, jeigu pašalins komisijos nurodytus veiklos ir profesinės etikos trūkumus ir (ar) papildomai kels savo kvalifikaciją;
42.3. notaras netinka eiti notaro pareigas.
43. Jeigu notaro atestacijos metu paaiškėja naujų atestacijai svarbių aplinkybių ir (ar) atestacijai vykdyti reikia papildomų dokumentų ir (ar) kitos informacijos, komisija turi teisę atidėti notaro atestaciją ir paskirti kitą notaro atestacijos datą. Komisija turi teisę iki atidėtos notaro atestacijos prašyti atestuojamo notaro, Notarų rūmų, kitų institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų asmenų dokumentų ar kitos informacijos, taip pat prašyti Notarų rūmų atlikti atestuojamo notaro darbo ir profesinės veiklos patikrinimą.
44. Vykdant eilinę notaro atestaciją, komisija priima nuostatų 42.1 papunktyje nurodytą nutarimą, jeigu atestuojamo notaro veikla pagal nuostatų 41 punkte nurodytus atestuojamo notaro veiklos vertinimo kriterijus įvertinama 12 ir daugiau balų. Jeigu atestuojamo notaro veikla pagal nuostatų 41 punkte nurodytus atestuojamo notaro veiklos vertinimo kriterijus įvertinama mažiau nei 12 balų, priimamas vienas iš nuostatų 42.2 ar 42.3 papunktyje nurodytų nutarimų, atsižvelgiant į atestacijos metu nustatytų trūkumų ir pažeidimų pobūdį.
45. Komisijos posėdžio dalyje, kurioje komisijos nariai priima nutarimą dėl atestavimo rezultatų, atestuojamas notaras nedalyvauja.
46. Komisijos nutarimai surašomi ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po nutarimo priėmimo dienos. Nutarimus pasirašo komisijos pirmininkas. Nutarime nurodoma: komisijos pavadinimas, posėdžio data, laikas ir vieta, kokiu pagrindu ir kokia atestacija (eilinė ar neeilinė) vykdoma, atestuojamas notaras, komisijos sprendimas. Priimant nutarimus, nurodytus nuostatų 42.2 ir 42.3 papunkčiuose, papildomai nurodomi priimtą nutarimą pagrindžiantys argumentai.
47. Komisija, priimdama nuostatų 42.2 papunktyje nurodytą nutarimą, nustato terminus nurodytiems trūkumams pašalinti ir (ar) papildomai kelti kvalifikaciją ir komisijos posėdžio dėl nurodytų trūkumų pašalinimo ir (ar) papildomos kvalifikacijos kėlimo įvertinimo datą. Komisija, priimdama nuostatų 42.2 papunktyje nurodytą nutarimą, taip pat turi teisę prašyti Notarų rūmų atlikti atestuojamo notaro darbo ir profesinės veiklos patikrinimą. Šiame punkte nurodytas komisijos posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per vienus metus nuo nuostatų 42.2 papunktyje nurodyto nutarimo priėmimo. Per posėdį komisija įvertina, kaip buvo pašalinti komisijos nurodyti veiklos ir profesinės etikos trūkumai ir (ar) papildomai keliama kvalifikacija, ir priima nuostatų 42.1 arba 42.3 papunktyje nurodytą nutarimą. Komisija prireikus kviečia dalyvauti šiame komisijos posėdyje atestuojamą notarą, apie tai informuodama jį nuostatų 20 ir 21 punktuose nustatyta tvarka. Jei dėl pateisinamų priežasčių notaras negalėjo įvykdyti komisijos sąlygos pašalinti nurodytus trūkumus ir (ar) papildomai kelti savo kvalifikaciją, komisija turi teisę pratęsti nustatytą terminą.
48. Nuostatų 47 punkte nurodytas posėdis gali vykti naudojant elektroninių ryšių priemones. Tokiu atveju komisijos pirmininkas arba jo pavedimu komisijos sekretorius nustato terminą balsuoti (argumentuotai nuomonei svarstomais klausimais pareikšti). Turima komisijos posėdžio medžiaga ir kita reikalinga informacija komisijos nariams pateikiama elektroniniu paštu arba sudaromos kitos galimybės su ja susipažinti ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio (arba iki paskutinės termino balsuoti dienos).
49. Komisijos nutarimo rezoliucinė dalis įrašoma notaro atestavimo lape (3 priedas), kurį pasirašo posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Notaro atestavimo lapas saugomas notaro asmens byloje. Su komisijos nutarimu notaras supažindinamas pasirašytinai. Jei notaras atsisako pasirašyti arba notaras atestuojamas jam nedalyvaujant komisijos posėdyje, apie tai nurodoma notaro atestavimo lape.
50. Atestuojamo notaro prašymu komisijos posėdžio protokolo išrašas apie jo atestavimo rezultatus išduodamas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po komisijos nutarimo paskelbimo.
51. Komisijos nutarimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarimo surašymo išsiunčiamas elektroniniu paštu atestuotiems notarams, o Teisingumo ministerijai išsiunčiamas komisijos nutarimas ir atestavimo lapas.
52. Notaro atestacijos metu nustačius, kad notaras pažeidė Notarų garbės (etikos) kodekso nuostatas, komisija apie tai informuoja prezidiumą.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Komisiją techniškai aptarnauja, notarų atestavimo bylas, komisijos korespondenciją ir kitus klausimus tvarko komisijos sekretorius arba prezidiumo sekretoriatas.
54. Komisijos nutarimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________