• Pradžia
  • /
  • LR Europos konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę ratifikavimo įstatymas
LR Europos konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę ratifikavimo įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS EUROPOS KONVENCIJOS DĖL INFORMACIJOS
           APIE UŽSIENIO TEISĘ RATIFIKAVIMO ĮSTATYMAS

                 1996 m. vasario 6 d. Nr. I-1193
                             Vilnius

     1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas
     Lietuvos   Respublikos   Seimas,   vadovaudamasis   Lietuvos
Respublikos  Konstitucijos   67  straipsnio   16  punktu  ir  138
straipsniu bei  atsižvelgdamas į  Respublikos Prezidento  1995 m.
lapkričio 28  d. dekretą "Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui
ratifikuoti Europos  konvenciją dėl  informacijos  apie  užsienio
teisę", ratifikuoja  1968 m. birželio 7 d. Europos konvenciją dėl
informacijos apie užsienio teisę, pasirašytą 1994 m. balandžio 14
d. (pridedama).

     2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas
     Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad pagal Konvencijos
2  straipsnį  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerija  yra
institucija,  priimanti   ir   perduodanti   pavedimus   suteikti
informaciją.

     Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                      ALGIRDAS BRAZAUSKAS
                          _____________
                              Lietuvos Respublikos
                              1996 m. vasario 6 d. įstatymo
                              Nr.I-1193
                              priedėlis

     Europos konvencija dėl informacijos apie užsienio teisę

                        P R E A M B U L Ė
     Valstybės,  šios  Konvencijos  signatarės,  būdamos  Europos
Tarybos narės,
     atsižvelgdamos į tai, kad Europos Tarybos tikslas yra siekti
didesnės savo narių vienybės;
     įsitikinusios,   kad    tarptautinės   savitarpio   pagalbos
sistemos,    palengvinančios    teisminių    institucijų    darbą
informacijos apie  užsienio teisę  teikimo būdu,  sukūrimas padės
pasiekti šį tikslą,
     susitarė:

                     1  S T R A I P S N I S
                      Konvencijos taikymas
     1.  Susitariančiosios   Šalys,  remdamosi  šios  Konvencijos
nuostatomis, įsipareigoja  teikti viena  kitai  informaciją  apie
savo teisę,  civilinį ir  komercinį procesą  bei teismų  sistemos
organizavimą.
     2. Dvi ar kelios susitariančiosios Šalys gali susitarti šios
Konvencijos nuostatas  tarpusavio santykių  atžvilgiu taikyti  ir
ankstesniame paragrafe  nepaminėtose  srityse.  Tokių  susitarimų
tekstai  turi   būti  perduoti   Europos   Tarybos   Generaliniam
Sekretoriui.

                     2  S T R A I P S N I S
           Nacionalinės institucijos ryšiams palaikyti
     1.  Kad   būtų  įgyvendintos   šios  Konvencijos  nuostatos,
kiekviena susitariančioji Šalis turi įkurti ar paskirti specialią
instituciją (toliau - priimanti agentūra), kuri:
     a) priima  šios Konvencijos  1 straipsnio  1 dalyje  minimus
kitos susitariančiosios Šalies pavedimus suteikti informaciją;
     b) remdamasi 6 straipsniu, imasi veiksmų dėl tokių pavedimų.
     Priimančia   agentūra    gali   būti    arba    ministerijos
departamentas, arba kita valstybės institucija.
     2. Kiekviena  susitariančioji Šalis  gali įkurti ar paskirti
vieną ar  kelias institucijas  (toliau  -  perduodanti  agentūra)
pavedimams suteikti  informaciją  iš  jos  teisminių  institucijų
priimti   ir   perduoti   kompetentingai   užsienio   priimančiai
agentūrai. Priimanti  agentūra gali  būti  paskirta  perduodančia
agentūra.
     3. Kiekviena  susitariančioji Šalis  turi  pateikti  Europos
Tarybos Generaliniam  Sekretoriui jos  priimančios  agentūros,  o
jeigu reikia,  ir perduodančios  agentūros ar agentūrų pavadinimą
ir adresą.

                     3  S T R A I P S N I S
         Institucijos, turinčios teisę pateikti pavedimą
                      suteikti informaciją
     1. Pavedimą  suteikti  informaciją  visuomet  turi  pateikti
teisminė institucija, net jei projektas joje ir nebuvo rengiamas.
Pavedimas gali būti pateiktas tik faktiškai pradėjus procesą.
     2.  Bet   kuri  iš   susitariančiųjų  Šalių,   neįkūrusi  ar
nepaskyrusi   perduodančios    institucijos,   gali   pareiškimu,
adresuotu Europos  Tarybos  Generaliniam  Sekretoriui,  nurodyti,
kuri  iš   jos  institucijų   bus  laikoma  teismine  institucija
ankstesniojoje dalyje išdėstyta prasme.
     3. Dvi  ar  keletas  susitariančiųjų  Šalių  gali  nuspręsti
taikyti  šios   Konvencijos  nuostatas   tarpusavio  santykių  ir
neteisminių  institucijų  pavedimų  atžvilgiu.  Tokių  susitarimų
tekstas  turi   būti  perduotas   Europos  Tarybos   Generaliniam
Sekretoriui.

                     4  S T R A I P S N I S
              Pavedimo suteikti informaciją turinys
     1. Pavedime  suteikti  informaciją  turi  būti  nurodyta  jį
pateikianti teisminė  institucija bei  bylos pobūdis.  Jame  kiek
įmanoma tiksliau  turi būti nurodyta, kokios prašoma informacijos
apie prašomos  valstybės teisę, o kai prašomoje valstybėje yra ne
viena teisinė  sistema -  nurodyta teisinė  sistema,  dėl  kurios
prašoma informacijos.
     2. Pavedime  taip pat  turi būti nurodyti faktai, reikalingi
norint teisingai  suprasti,  ko  yra  prašoma,  ir  tiksliai  bei
nuosekliai suformuluoti  atsakymą. Kai būtina išaiškinti pavedimo
esmę, gali būti pridedamos dokumentų kopijos.
     3. Į  pavedimą gali būti įtraukti ir kiti nei 1 straipsnio 1
dalyje  nurodyti   klausimai,  papildantys   pavedime  išdėstytus
pagrindinius klausimus.
     4. Kai  pavedimas parengtas  ne teisminės institucijos, prie
jo   turi   būti   pridedamas   šios   institucijos   sprendimas,
patvirtinantis pavedimą.

                     5  S T R A I P S N I S
            Pavedimų suteikti informaciją perdavimas
     Perduodanti agentūra,  o jeigu jos nėra - pavedimą parengusi
eisminė   institucija,   pavedimą   suteikti   informaciją   turi
tiesiogiai perduoti prašomos valstybės priimančiai agentūrai.

                     6  S T R A I P S N I S
            Institucijos, įgaliotos parengti atsakymą
     1. Priimanti agentūra, gavusi pavedimą suteikti informaciją,
gali arba  pati parengti  atsakymą, arba  perduoti pavedimą kitai
valstybės ar oficialiai institucijai.
     2.  Priimanti  agentūra  tam  tikrais  atvejais  ar  dėl  su
administravimu  susijusių   priežasčių  gali   perduoti  pavedimą
privačiai  institucijai   ar   kvalifikuotam   teisininkui,   kad
parengtų atsakymą.
     3. Jei  ankstesnių dalių taikymas yra susijęs su išlaidomis,
priimanti agentūra,  prieš  atlikdama  minėtose  dalyse  aptartus
veiksmus,  turi   nurodyti  pavedimą   parengusiai   institucijai
privačią  instituciją  ar  kvalifikuotą  teisininką,  kuriam  bus
perduotas  pavedimas,  kiek  galima  tiksliau  informuoti  minėtą
instituciją apie galimas išlaidas ir paprašyti jos sutikimo.

                     7  S T R A I P S N I S
                        Atsakymo turinys
     Atsakymo tikslas  - pateikti  pavedimą parengusiai teisminei
institucijai objektyvią  ir bešališką informaciją apie valstybės,
kuriai pateiktas  pavedimas, teisę.  Jeigu reikia,  atsakyme turi
būti pateikti  atitinkami teisiniai tekstai ir teismo sprendimai.
Kad  prašančiajai   institucijai  būtų   pateikta  kuo  tikslesnė
informacija,  prie   atsakymo  gali   būti  pridedami   papildomi
dokumentai, tokie  kaip ištraukos  iš doktrinos darbų ir "travaux
preparatoires".  Taip   pat  gali   būti  pridedami  aiškinamieji
komentarai.

                     8  S T R A I P S N I S
                        Atsakymo pasekmės
     Atsakymu  pateikiama   informacija   neįpareigoja   pavedimą
parengusios teisminės institucijos.

                     9  S T R A I P S N I S
                       Atsakymo perdavimas
     Priimanti agentūra  turi  adresuoti  atsakymą  perduodančiai
agentūrai  tuo   atveju,  jei  ši  pati  perdavė  pavedimą,  arba
teisminei institucijai  tuo atveju,  jei ši  tiesiogiai ar laišku
atsiuntė pavedimą.

                     10  S T R A I P S N I S
                        Pareiga atsakyti
     1. Priimanti  agentūra,  kuriai  pavedimas  buvo  perduotas,
išskyrus  11   straipsnyje   numatytus   atvejus,   remdamasi   6
straipsniu, turi imtis veiksmų dėl jo vykdymo.
     2. Tuo  atveju,  kai  atsakymas  rengiamas  ne  priimančioje
agentūroje,  ši  įpareigota  užtikrinti,  kad  bus  laikomasi  12
straipsnio sąlygų.

                     11  S T R A I P S N I S
                  Išimtys dėl pareigos atsakyti
     Prašoma valstybė  gali atsisakyti  vykdyti pavedimą suteikti
informaciją, kai  byla, dėl kurios prašoma informacijos, susijusi
su  jos  interesais  arba  manoma,  kad  atsakymas  pažeistų  jos
suverenitetą ar saugumą.

                     12  S T R A I P S N I S
                Atsakymo rengimo laiko ribojimas
     Atsakymas  į   pavedimą  suteikti   informaciją  turi   būti
parengtas  per   įmanomai  trumpiausią  laiką.  Tuo  atveju,  kai
atsakymui parengti  reikia daugiau laiko, priimanti agentūra turi
apie tai  informuoti prašančiąją  užsienio valstybės  instituciją
ir, jei  galima, nurodyti  apytikslę  datą,  kada  atsakymas  bus
perduotas.

                     13  S T R A I P S N I S
                      Papildoma informacija
     1. Priimanti  agentūra  bei,  remiantis  6  straipsniu,  jos
pavesta atsakyti  institucija ar  asmuo gali  paprašyti  pavedimą
parengusią instituciją pateikti papildomą informaciją, reikalingą
atsakymui parengti.
     2. Prašymą pateikti papildomą informaciją priimanti agentūra
turi   perduoti    taip,    kaip    nurodyta    9    straipsnyje,
reglamentuojančiame atsakymo perdavimą.

                     14  S T R A I P S N I S
                              Kalba
     1. Pavedimas  suteikti informaciją  bei jo priedai turi būti
parengti prašomoje  valstybėje oficialiai  vartojama  kalba  arba
viena iš  jų, arba  turi būti  pridedamas vertimas  į  tą  kalbą.
Atsakymas turi būti pateiktas prašomos valstybės kalba.
     2. Dvi  ar kelios  susitariančiosios  Šalys  gali  susitarti
tarpusavio   santykiuose    nesilaikyti   ankstesniosios   dalies
nuostatų.

                     15  S T R A I P S N I S
                            Išlaidos
     1. Pavedimas  suteikti informaciją  negali būti  mokesčių ar
išlaidų priežastis,  išskyrus 6  straipsnio  3  dalyje  numatytas
išlaidas, kurias turi atlyginti valstybė, pateikianti pavedimą.
     2. Dvi  ar kelios  susitariančiosios  Šalys  gali  susitarti
tarpusavio   santykiuose    nesilaikyti   ankstesniosios   dalies
nuostatų.

                     16  S T R A I P S N I S
                      Federacinės valstybės
     Federacinėse  valstybėse  priimančios  agentūros  funkcijos,
neaptartos 2  straipsnio 1  dalies a)  punkte, dėl  konstitucinių
priežasčių gali būti patikėtos kitoms valstybės institucijoms.

                     17  S T R A I P S N I S
                    Konvencijos įsigaliojimas
     1. Šią  Konvenciją gali pasirašyti Europos Tarybos narės. Ji
turi būti  ratifikuota ar  patvirtinta.  Ratifikavimo  raštai  ar
patvirtinimo   dokumentai   yra   deponuojami   Europos   Tarybos
Generaliniam Sekretoriui.
     2. Ši  Konvencija įsigalioja  praėjus  trims  mėnesiams  nuo
datos, kai  buvo  deponuotas  trečiasis  ratifikavimo  raštas  ar
patvirtinimo dokumentas.
     3. Kiekvienoje  Konvenciją pasirašiusioje  valstybėje,  kuri
paskui ją ratifikavo ar patvirtino, Konvencija įsigalioja praėjus
trims mėnesiams  nuo datos,  kai buvo deponuotas jos ratifikavimo
raštas ar patvirtinimo dokumentas.

                     18  S T R A I P S N I S
           Valstybės, nesančios Europos Tarybos nare,
                          prisijungimas
     1. Po  to, kai  ši  Konvencija  įsigalios,  Europos  Tarybos
Ministrų Komitetas  gali pakviesti  valstybes, nesančias  Europos
Tarybos narėmis, prie jos prisijungti.
     2. Toks prisijungimas atliekamas deponuojant Europos Tarybos
Generaliniam Sekretoriui  prisijungimo raštus,  kurie  įsigalioja
praėjus trims mėnesiams nuo jų deponavimo datos.

                     19  S T R A I P S N I S
                     Teritorinis pritaikymas
     1.  Kiekviena   susitariančioji   Šalis   šios   Konvencijos
ratifikavimo, patvirtinimo  ar prisijungimo  metu  gali  nurodyti
teritoriją ar teritorijas, kuriose bus taikoma Konvencija.
     2. Kiekviena susitariančioji Šalis Konvencijos ratifikavimo,
patvirtinimo ar  prisijungimo metu  arba kada  nors  vėliau  gali
pareikšti,  pranešdama  apie  tai  Europos  Tarybos  Generaliniam
Sekretoriui,  kad   Konvencija  bus   taikoma  kitoje,  pranešime
nurodytoje, teritorijoje ar teritorijose, už kurios tarptautinius
santykius ji  atsako ar už kurias ji prisiima tarptautinę teisinę
atsakomybę.
     3. Visi pareiškimai, padaryti remiantis ankstesniąja dalimi,
gali  būti   atšaukti  pranešime   minimų  teritorijų  atžvilgiu,
laikantis šios Konvencijos 20 straipsnyje numatytos procedūros.

                     20  S T R A I P S N I S
          Konvencijos galiojimo trukmė ir denonsavimas
     1. Konvencija galioja neribotą laiką.
     2.  Kiekviena  susitariančioji  Šalis  gali  denonsuoti  šią
Konvenciją, pranešdama  apie  tai  Europos  Tarybos  Generaliniam
Sekretoriui.
     3. Toks  denonsavimas įsigalioja  praėjus šešiems  mėnesiams
nuo datos, kai Generalinis Sekretorius gavo tokį pranešimą.

                     21  S T R A I P S N I S
       Europos Tarybos Generalinio Sekretoriaus funkcijos
     Europos  Tarybos   Generalinis  Sekretorius  praneša  visoms
valstybėms Europos Tarybos narėms apie:
     a) kiekvieną pasirašymą;
     b)   kiekvieno    ratifikavimo   rašto,    patvirtinimo   ar
prisijungimo dokumento deponavimą;
     c) kiekvieną šios Konvencijos įsigaliojimo datą pagal jos 17
straipsnį;
     d) kiekvieną  gautą pranešimą pagal 1 straipsnio 2 dalies, 2
straipsnio 3  dalies, 3 straipsnio 2 dalies ir 19 straipsnio 2 ir
     3 dalių nuostatas;
     e) kiekvieną  pranešimą pagal  20 straipsnio  nuostatas  bei
kiekvieną denonsavimo įsigaliojimo datą.
     Tai    patvirtindami,     atitinkamai    įgalioti,    žemiau
pasirašiusieji pasirašė šią Konvenciją.

     Sudaryta 1968  metų birželio  7 dieną  Strasbūre prancūzų ir
anglų  kalbomis.   Abu  tekstai   autentiški  ir   sudaro   vieną
egzempliorių,  kuris   turi   būti   saugomas   Europos   Tarybos
archyvuose. Europos Tarybos Generalinis Sekretorius turi pasiųsti
kiekvienai signatarei  bei prisijungusiai  valstybei patvirtintus
nuorašus.