• Pradžia
  • /
  • Dėl Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos patvirtinimo
Dėl Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos patvirtinimo

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-481 „DĖL NOTARŲ GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ TEISINIŲ PASLAUGŲ POREIKIŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. 1R-390
Vilnius


1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 1R-481 „Dėl Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS
DĖL NOTARŲ GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ TEISINIŲ PASLAUGŲ POREIKIŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 6 straipsniu,
tvirtinu Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodiką (pridedama).“
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Teisingumo ministras Juozas BernatonisPATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-481
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-390
redakcija)     

NOTARŲ GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ TEISINIŲ PASLAUGŲ POREIKIŲ VERTINIMO METODIKA

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodika (toliau –metodika) nustato notarų skaičiaus, jų buveinės ir veiklos teritorijos nustatymo metodus bei taikymo tvarką.
2. Metodikos tikslas yra objektyviai nustatyti Lietuvos Respublikos notarų skaičių ir jų veiklos teritoriją, notaro (notarų) biurų buveinių steigimo vietovę.
3. Notarų skaičių, jų buveines ir veiklos teritoriją nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras (toliau – teisingumo ministras) pagal metodiką, Notarų rūmų prezidiumui pateikus motyvuotą išvadą.
4. Notarų rūmų prezidiumas turi teisę teikti teisingumo ministrui pasiūlymus dėl notarų skaičiaus, jų buveinių išsidėstymo savivaldybės teritorijoje ir veiklos teritorijos nustatymo. Pasiūlymuose būtina paaiškinti pagrindinius veiksnius, lemiančius notarų skaičiaus, jų buveinės ir veiklos teritorijos nustatymą (pakeitimus), argumentuoti notarų skaičiaus ir jų veiklos teritorijos nustatymo metodų pasirinkimą.
5. Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo kriterijai, nustatant Lietuvos Respublikos notarų skaičių, jų biurų buveinių vietą ir veiklos teritoriją, yra:
5.1. Lietuvos Respublikos teritorijos skirstymas į savivaldybes, jų ribos, centrai, gyventojų skaičius;
5.2. vieno notaro aptarnaujamų gyventojų skaičius;
5.3. notarų pajamos už atliktus notarinius veiksmus, parengtus sandorių projektus, konsultacijas ir technines paslaugas (toliau – notarų pajamos).
6. Notarai skiriami eiti notaro pareigas konkrečioje savivaldybėje.

 

II SKYRIUS
NOTARŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS

7. Notarų skaičiaus nustatymo metodai:
7.1. savivaldybės teritorijoje turi dirbti bent vienas notaras;
7.2. vieno notaro aptarnaujamų gyventojų skaičius savivaldybėje turi būti ne didesnis kaip 15 tūkst. ir ne mažesnis kaip 10 tūkst. gyventojų.
8. Kai vieno notaro aptarnaujamų gyventojų skaičius savivaldybėje atitinka metodikos 7.2 papunktyje nurodytus reikalavimus, notarų skaičius gali būti didinamas, jeigu pagal notarų pajamų statistikos analizę praėjusių dvejų kalendorinių metų notarų pajamų toje savivaldybėje statistinis vidurkis yra 30 procentų didesnis už Lietuvos Respublikos notarų pajamų vidurkį. Po notarų skaičiaus padidinimo vieno notaro aptarnaujamų gyventojų skaičius savivaldybėje turi atitikti metodikos 7.2 papunkčio reikalavimus.
9. Kai vieno notaro aptarnaujamų gyventojų skaičius savivaldybėje atitinka metodikos 7.2 papunktyje nurodytus reikalavimus, notarų skaičius gali būti mažinamas, jeigu pagal notarų pajamų statistikos analizę praėjusių dvejų kalendorinių metų notarų pajamų toje savivaldybėje statistinis vidurkis yra 30 procentų mažesnis už Lietuvos Respublikos notarų pajamų vidurkį.
10. Skaičiuojant metodikos 8 ir 9 punktuose nurodytų Lietuvos Respublikos notarų pajamų vidurkį neįtraukiami savivaldybės, kurioje ketinama didinti notarų skaičių, notarų pajamų statistinis vidurkis ir notarų, pradėjusių dirbti apskaitomųjų metų laikotarpiu, pajamų statistinis vidurkis.

III SKYRIUS
NOTARŲ BIURŲ BUVEINĖS STEIGIMAS IR VEIKLOS TERITORIJOS TURTO PAVELDĖJIMO ATVEJAMS NUSTATYMAS

11. Notaro (notarų) biurų buveinės steigiamos savivaldybių centruose. Notaro (notarų) biurų buveinės taip pat gali būti steigiamos nutolusiuose nuo savivaldybių centrų miestuose.
12. Notaro (notarų) veiklos teritorija turto paveldėjimo atvejams nustatoma atsižvelgiant į savivaldybėje įsteigtų notaro (notarų) biurų ir juose dirbančių notarų skaičių, savivaldybės gyvenamąsias vietoves ir jų gyventojų skaičių.
13. Notaro (notarų) veiklos teritorija turto paveldėjimo atvejams nustatoma notarui (notarams) steigiant notaro (notarų) biurą.
14. Kai keli notarai steigia vieną biurą, bendra veiklos teritorija turto paveldėjimo atvejams šio biuro notarams gali būti nustatoma, jeigu notarai paskirti į vieną savivaldybę.
15. Suinteresuoto asmens prašymu Notarų rūmų prezidentas arba jį pavaduojantis viceprezidentas gali nuspręsti turto paveldėjimo bylą perduoti vesti kitam notarui, neatsižvelgdamas į teisingumo ministro nustatytą notaro (notarų) veiklos teritoriją turto paveldėjimo atvejams.