• Pradžia
  • /
  • 1961 m. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
1961 m. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
KONVENCIJA DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖSE IŠDUOTŲ DOKUMENTŲ
                    LEGALIZAVIMO PANAIKINIMO*
                               
                 (Sudaryta 1961 m. spalio 5 d.)
 
  Šią Konvenciją pasirašiusios valstybės,
  norėdamos   panaikinti  būtiną  užsienio   valstybėse   išduotų
dokumentų diplomatinį ar konsulinį legalizavimą,
  šiuo tikslu nusprendė sudaryti Konvenciją ir  s u s i t a r ė:

                          1 straipsnis
  Ši   Konvencija  taikoma  dokumentams,  išduotiems  vienos   iš
susitariančiųjų  Valstybių teritorijoje  ir  pateikiamiems  kitos
susitariančiosios Valstybės teritorijoje.
  Pagal šią Konvenciją dokumentai yra šie:
  a)    valstybės    jurisdikcijai   priklausančių    valstybinių
institucijų  arba  pareigūnų išduodami dokumentai,  įskaitant  ir
tuos,  kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba  teismo
vykdytojas ("huissier de justice");
  b) administraciniai dokumentai;
  c) notariniai aktai;
  d)    fizinių    asmenų    pasirašytų    dokumentų    oficialūs
patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo  tam  tikrą
dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai paliudijimai.
  Tačiau ši Konvencija netaikoma:
  a)    diplomatinių    ir   konsulinių   pareigūnų    išduotiems
dokumentams;
  b)  administraciniams  dokumentams, tiesiogiai  susijusiems  su
prekybos arba muitinės operacijomis.

                          2 straipsnis
  Kiekviena  susitariančioji Valstybė atleidžia nuo  legalizavimo
tuos dokumentus, kuriems taikoma ši Konvencija ir kurie turi būti
pateikti jos teritorijoje. Pagal šią Konvenciją legalizacija  yra
tik  formalumas, kuriuo šalies, kurioje tas dokumentas turi  būti
pateiktas,  diplomatiniai  arba konsuliniai  pareigūnai  tvirtina
parašo  tikrumą, dokumentą pasirašiusio asmens pareigas  ir,  kai
reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumą.

                          3 straipsnis
  Vienintelis  formalumas,  kurio  galima  reikalauti,  kad  būtų
patvirtintas  parašo  tikrumas, dokumentą  pasirašiusiojo  asmens
pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba  ženklo
tapatumas, yra patvirtinimas 4 straipsnyje nurodyta pažyma, kurią
išduoda   dokumento  kilmės  valstybės  kompetentinga  valstybinė
institucija.
  Tačiau    pirmojoje   dalyje   paminėto   formalumo    negalima
reikalauti,   kai   pagal  įstatymus,  taisykles   ar   praktiką,
galiojančią valstybėje, kurioje pateikiamas dokumentas, arba  kai
pagal  dviejų  ar kelių susitariančiųjų Valstybių susitarimą  jis
yra  panaikintas ar supaprastintas, arba dokumentas yra atleistas
nuo legalizavimo.

                          4 straipsnis
  3  straipsnio  1 dalyje minėta pažyma dedama pačiame  dokumente
arba  prie  jo pridedamame lape; ji turi atitikti pridedamą  prie
šios Konvencijos pavyzdį.
  Ji  gali  būti išdėstyta oficialia ją išduodančios  valstybinės
institucijos kalba. Be to, antraštės gali būti pateiktos ir antra
kalba. Pavadinimas "APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre
1961)" turi būti rašomas prancūzų kalba.

                          5 straipsnis
  Pažyma  išduodama pasirašiusiojo arba kiekvieno asmens,  kuriam
priklauso dokumentas, prašymu.
  Tinkamai  užpildyta,  ji patvirtina parašo  tikrumą,  dokumentą
pasirašiusiojo asmens pareigas ir, kai reikia, dokumente  esančio
antspaudo arba ženklo tapatumą.
  Pažymoje esantys parašas, antspaudas ir ženklas netvirtinami.

                          6 straipsnis
  Kiekviena  susitariančioji Valstybė paskiria,  atsižvelgiant  į
jų  vykdomas  funkcijas,  atitinkamas  valstybines  institucijas,
kurioms  suteikiama teisė išduoti 3 straipsnio 1 dalyje  numatytą
pažymą.
  Apie   tokį  paskyrimą  pranešama  Olandijos  užsienio  reikalų
ministerijai ratifikavimo raštų arba prisijungimo, arba pranešimo
apie  funkcijų  išplėtimą įteikimo metu. Taip pat pranešama  apie
visus šių valstybinių institucijų paskyrimo pakeitimus.

                          7 straipsnis
  Kiekviena  pagal  6  straipsnį paskirta  atitinkama  valstybinė
institucija  privalo  turėti  registrą  arba  kartoteką,  kurioje
daromi įrašai apie išduotas pažymas, nurodant:
  a) pažymos eilės numerį ir išdavimo datą;
  b)  dokumentą  pasirašiusio  asmens  pavardę  ir  pareigas,   o
nepasirašytuose  dokumentuose - antspaudą arba  ženklą  uždėjusią
valstybinę instituciją.
  Bet    kurio    suinteresuotojo   asmens   prašymu   valstybinė
institucija, kuri išdavė pažymą, privalo patvirtinti, ar pažymoje
esantys įrašai atitinka registro arba kartotekos duomenis.

                          8 straipsnis
  Kai  sutartyje,  susitarime  ar konvencijoje,  sudarytoje  tarp
dviejų arba kelių susitariančiųjų Valstybių, yra nuostatų, kurios
nurodo  parašo,  antspaudo  ar ženklo  patvirtinimui  reikalingus
formalumus,   ši   Konvencija  pakeičia  tik   juose   išdėstytus
griežtesnius negu šios Konvencijos 3 ir 4 straipsniuose numatytus
formalumus.

                          9 straipsnis
  Kiekviena susitariančioji Valstybė imasi būtinų priemonių,  kad
diplomatiniai  ar konsuliniai pareigūnai nevykdytų  legalizacijos
tuo atveju, kai ši Konvencija nuo to atleidžia.

                          10 straipsnis
  Šią  Konvenciją  gali pasirašyti Hagos tarptautinės  privatinės
teisės  konferencijos 9-ojoje sesijoje dalyvaujančios  Valstybės,
taip pat ir Airija, Islandija, Lichtenšteinas ir Turkija.
  Ji  ratifikuojama  ir  ratifikavimo raštai  atiduodami  saugoti
Olandijos užsienio reikalų ministerijai.

                          11 straipsnis
  Ši  Konvencija  įsigalioja 60 dieną po to, kai  trys  Valstybės
atiduoda  saugoti  10 straipsnio 2 dalyje numatytus  ratifikavimo
raštus.
  Kiekvienai  pasirašiusiajai  Valstybei,  vėliau  ratifikavusiai
šią  Konvenciją,  ji  įsigalioja 60 dieną  po  to,  kai  Valstybė
atiduoda saugoti jos ratifikavimo raštus.

                          12 straipsnis
  Bet  kuri  10  straipsnyje nepaminėta Valstybė gali prisijungti
prie  šios  Konvencijos po jos įsigaliojimo pagal  11  straipsnio
pirmą  dalį.  Prisijungimo  raštai atiduodami  saugoti  Olandijos
užsienio reikalų ministerijai.
  Prisijungimas  galioja tik santykiuose tarp prisijungiančiosios
Valstybės ir tų susitariančiųjų Valstybių, kurios per 6  mėnesius
po  15  straipsnio d) punkte numatyto pranešimo gavimo nepareiškė
prieštaravimo   dėl  šio  prisijungimo.  Apie   bet   kurį   tokį
prieštaravimą pranešama Olandijos užsienio reikalų ministerijai.
  Konvencija  įsigalioja  tarp prisijungiančiosios  Valstybės  ir
Valstybių,    nepareiškusių   prieštaravimo   dėl   prisijungimo,
šešiasdešimtąją   dieną   pasibaigus  šešių   mėnesių   terminui,
numatytam ankstesnėje dalyje.

                          13 straipsnis
  Kiekviena  Valstybė pasirašymo, ratifikavimo arba  prisijungimo
metu  gali  pareikšti,  kad ši Konvencija  kartu  taikoma  visoms
teritorijoms, kurioms ji atstovauja tarptautiniuose  santykiuose,
vienai  arba  kelioms iš teritorijų. Šis pareiškimas turės  galią
nuo   Konvencijos   anksčiau  paminėtai  Valstybei   įsigaliojimo
momento.
  Po   to  apie  kiekvieną  tokio  pobūdžio  išplėtimą  pranešama
Olandijos užsienio reikalų ministerijai.
  Kai   pareiškimą   apie   išplėtimą   padaro   pasirašiusi   ir
ratifikavusi   Valstybė,   Konvencija   nurodytoms   teritorijoms
įsigalioja  11 straipsnyje nustatyta tvarka. Kai pareiškimą  apie
išplėtimą  padaro  prisijungusi Valstybė,  Konvencija  nurodytoms
teritorijoms įsigalioja 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

                          14 straipsnis
  Ši  Konvencija  galioja 5 metus nuo jos įsigaliojimo  pagal  11
straipsnio  1  dalį,  net ir toms Valstybėms,  kurios  vėliau  ją
ratifikavo arba prisijungė prie jos.
  Konvencijos  galiojimas  bus pratęstas  savaime  kas  5  metai,
jeigu nebus denonsavimo.
  Denonsuoti galima ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki  5  metų
termino    pabaigos,   pranešant   Olandijos   užsienio   reikalų
ministerijai.
  Denonsavimas   gali  apsiriboti  tam  tikromis   teritorijomis,
kurioms taikoma Konvencija.
  Denonsavimas  galioja  tik  pranešusiai  Valstybei.  Konvencija
lieka galioti kitoms susitariančioms Valstybėms.

                          15 straipsnis
  Olandijos  užsienio reikalų ministerija praneša 10  straipsnyje
paminėtoms  Valstybėms  ir Valstybėms, prisijungusioms  pagal  12
straipsnio nuostatas, apie:
  a) 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus;
  b) 10 straipsnyje nurodytus pasirašymus ir ratifikavimus;
  c)  šios  Konvencijos įsigaliojimo datą pagal 11  straipsnio  1
dalį;
  d)  12 straipsnyje nurodytus prisijungimus ir prieštaravimus ir
datą, nuo kurios toks prisijungimas įsigalioja;
  e)  13 straipsnyje nurodytus išplėtimus ir datą, nuo kurios jie
pradeda galioti;
  f) 14 straipsnio 3 dalyje nurodytas denonsacijas.
 
  Tai  paliudydami, žemiau pasirašiusieji, atitinkamai  įgalioti,
pasirašė šią Konvenciją.
  Sudaryta  Hagoje  1961  m.  spalio  5  d.  prancūzų  ir   anglų
kalbomis,  nesutarimų tarp abiejų tekstų atveju  tekstą  prancūzų
kalba  laikant  pagrindiniu,  vieninteliu  egzemplioriumi,  kuris
atiduodamas  saugoti į Olandijos Vyriausybės  archyvus  ir  kurio
tinkamai  patvirtintos  kopijos diplomatiniu  keliu  išsiunčiamos
kiekvienai  valstybei  -  Hagos  tarptautinės  privatinės  teisės
konferencijos  devintosios  sesijos dalyvei,  taip  pat  Airijai,
Islandijai, Lichtenšteinui ir Turkijai.
                         ______________
 
                          Priedas prie
                           Konvencijos
 
                        Pažymos pavyzdys
 
  Pažyma bus kvadrato formos, kurio kraštinės ilgis ne mažesnis
                       kaip 9 centimetrai
 
 
                            APOSTILLE
                   (Convention de La Haye du 5
                          octobre 1961)
 
                  1.                 Valstybė:
                  ...........................
                  ...........................
                  ...........................
                  ...........
                   Country:
                   Šį dokumentą,
                   this public document
                  2. kurį pasirašė
                  ...........................
                  ...........................
                  ...........................
                  .....
                   has been signed by
                  3. pagal pareigas
                  ...........................
                  ...........................
                  ...........................
                   acting in the capacity of
                  4. užantspauduotą
                  ..................antspaudu,
                   bears the seal/stamp of
 
                           PATVIRTINO
                            Certified
 
                  5. (viet. pav.)...6.(data)....
                  at                  the
                  7.  (kas)
                  ...........................
                  by
                  8. Nr........ 10. Parašas:
                  No
                                   Signature:
                  9.
                  Antspaudas...................
                  Seal/Stamp...................