• Pradžia
  • /
  • Notarų rūmų susirinkimas
Notarų rūmų susirinkimas

Aukščiausiasis Notarų rūmų organas yra Notarų rūmų narių susirinkimas, šaukiamas Notarų rūmų prezidiumo nutarimu ne rečiau kaip du kartus per metus. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Notarų rūmų narių. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 10 str. 1d.) 

Notarų rūmų susirinkimo kompetencija:

1) priima Notarų rūmų statutą, jį keičia ir pildo; 
2) nustato pagrindines Notarų rūmų veiklos kryptis; 
3) tvirtina Notarų rūmų metinę apyskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, metinę Notarų rūmų prezidiumo veiklos ataskaitą; 
4) nustato Notarų rūmų funkcijoms atlikti iš notarų imamo nario mokesčio ir kitų tikslinių įnašų dydžius; 
5) tvirtina Notarų rūmų prezidiumo narius, išrinktus apygardų notarų Notarų rūmų susirinkimuose, renka Notarų rūmų prezidentą ir viceprezidentą; 
6) renka Notarų rūmų revizijos komisiją; 
7) tvirtina, keičia, papildo teisės aktus, kurie reglamentuoja visos Respublikos notarų veiklą (Lietuvos Respublikos notarų profesinės etikos (deontologijos) kodeksas, Lietuvos notarų šalpos nuostatai ir t.t.); 
8) disponuoja Lietuvos notarų rūmų lėšomis ir kitu turtu; 
9) renka Notarų garbės teismo du narius; 
10) tvirtina Notarų rūmų prezidento, viceprezidento, Notarų rūmų prezidiumo narių veiklos ir turėtų išlaidų Notarų rūmų savivaldos institucijoje kompensavimo tvarką. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 11 str.)