Notarų rūmų prezidiumas

Lietuvos notarų rūmų prezidiumas (M. Ambrazo ir O. Posaškovos nuotr.)

1. Prezidiumas yra kolegialus Notarų rūmų valdymo organas. Prezidiumą sudaro aštuoni nariai, kuriuos skiria (renka) Notarų rūmų susirinkimas trejiems metams. 2. Prezidiumo nariai tuo pačiu metu negali būti Notarų garbės teismo, Revizijos komisijos ar kitų Prezidiumo sudaromų komisijų nariais. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 18 str.) 

Lietuvos notarų rūmų prezidiumo kompetencija

Prezidiumas
1) užtikrina tinkamą Notarų rūmų funkcijų atlikimą;
2) užtikrina Notarų rūmų susirinkimo nutarimų vykdymą; 
3) valdo, naudoja ir disponuoja Notarų rūmų turtu neviršydamas Notarų rūmų susirinkimo patvirtintos pajamų ir išlaidų sąmatos; 
4) priima nutarimus dėl sandorių sudarymo; 
5) teikia pasiūlymus Notarų rūmų susirinkimui dėl Notarų rūmų nario mokesčio ir kitų tikslinių įnašų dydžių, užtikrinančių efektyvų Notarų rūmų funkcionavimą; 
6) išklauso Notarų rūmų komisijų ataskaitas apie jų atliktą darbą; 
7) tvirtina Lietuvos notarų rūmų prezidiumo darbo reglamentą; 
8) priima į darbą (atleidžia) Notarų rūmų darbuotojus; 
9) tvirtina Notarų rūmų darbuotojų pareiginius nuostatus; 
10) tvirtina Notarų rūmų administracijos darbo reglamentą, struktūrą, darbuotojų skaičių, jų funkcijas ir atlyginimus; 
11) atlieka kitas Lietuvos Respublikos notariato įstatyme, šiame Statute nustatytas funkcijas, kurios nepriskirtos Notarų rūmų susirinkimo ir Prezidento kompetencijai. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 20 str.) 


2020 m. rugsėjo 19 d. Notarų rūmų susirinkime išrinktas Lietuvos notarų rūmų prezidiumas:

Marius Stračkaitis, Lietuvos notarų rūmų prezidentas
Tel.: +370 46 312671  
Daiva Lukaševičiūtė-Binkulienė, viceprezidentė
Tel.: +370 5 2314683
Dainius Palaima, prezidiumo narys
Tel.: +370 5 2625694
Svajonė Šaltauskienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 5 2430355
Jurgita Doržinkevičienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 460 51600
Rasa Ona Inokaitienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 37 222434
Asta Grambienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 459 54009
Daiva Verpetinskienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 422 53815