Notarų rūmų prezidiumas

Lietuvos notarų rūmų prezidiumas 2017-2020 m. kadencijai (M. Ambrazo ir O. Posaškovos nuotr.)

Nuotraukoje: prezidentas Marius Stračkaitis, prezidiumo narė Rasa Ona Inokaitienė (Kauno apygarda), prezidiumo narė Svajonė Šaltauskienė (Vilniaus apygarda), prezidiumo narė Jurga Prižgintienė (Klaipėdos apygarda), viceprezidentė Daiva Lukaševičiūtė-Binkulienė, prezidiumo narė Asta Grambienė (Panevėžio apygarda), prezidiumo narė Daiva Verpetinskienė (Šiaulių apygarda), prezidiumo narys Dainius Palaima (Vilniaus apygarda).

1. Prezidiumas yra kolegialus Notarų rūmų valdymo organas. Prezidiumą sudaro aštuoni nariai, kuriuos skiria (renka) Notarų rūmų susirinkimas trejiems metams. 2. Prezidiumo nariai tuo pačiu metu negali būti Notarų garbės teismo, Revizijos komisijos ar kitų Prezidiumo sudaromų komisijų nariais. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 18 str.) 

Lietuvos notarų rūmų prezidiumo kompetencija

Prezidiumas
1) užtikrina tinkamą Notarų rūmų funkcijų atlikimą;
2) užtikrina Notarų rūmų susirinkimo nutarimų vykdymą; 
3) valdo, naudoja ir disponuoja Notarų rūmų turtu neviršydamas Notarų rūmų susirinkimo patvirtintos pajamų ir išlaidų sąmatos; 
4) priima nutarimus dėl sandorių sudarymo; 
5) teikia pasiūlymus Notarų rūmų susirinkimui dėl Notarų rūmų nario mokesčio ir kitų tikslinių įnašų dydžių, užtikrinančių efektyvų Notarų rūmų funkcionavimą; 
6) išklauso Notarų rūmų komisijų ataskaitas apie jų atliktą darbą; 
7) tvirtina Lietuvos notarų rūmų prezidiumo darbo reglamentą; 
8) priima į darbą (atleidžia) Notarų rūmų darbuotojus; 
9) tvirtina Notarų rūmų darbuotojų pareiginius nuostatus; 
10) tvirtina Notarų rūmų administracijos darbo reglamentą, struktūrą, darbuotojų skaičių, jų funkcijas ir atlyginimus; 
11) atlieka kitas Lietuvos Respublikos notariato įstatyme, šiame Statute nustatytas funkcijas, kurios nepriskirtos Notarų rūmų susirinkimo ir Prezidento kompetencijai. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 20 str.) 


2017 m. Notarų rūmų susirinkimuose patvirtinta tokia Lietuvos notarų rūmų prezidiumo sudėtis:

Marius Stračkaitis, Lietuvos notarų rūmų prezidentas
Tel.: +370 46 312671  

Daiva Lukaševičiūtė-Binkulienė, viceprezidentė
Tel.: +370 5 2314683

 Dainius Palaima, prezidiumo narys

Tel.: +370 5 262 5694

Svajonė Šaltauskienė, prezidiumo narė

Tel. +370 5 2430355

Jurga Prižgintienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 46 314865
Rasa Ona Inokaitienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 37 222434

Asta Grambienė, prezidiumo narė

Tel.:+ 370 459 54009

Daiva Verpetinskienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 422 53815

Teisės aktai: Notarų rūmų prezidiumo darbo reglamentas