• Pradžia
  • /
  • Išduoda paveldėjimo teisės liudijimus
Išduoda paveldėjimo teisės liudijimus

Išduoda paveldėjimo teisės liudijimus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 2 p. (Žin., 1992, Nr. 28-810) (toliau – Notariato įstatymas) notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimus.

Paveldėjimo teisės liudijimas yra oficialus palikimo priėmimo faktą ir teisę į palikimą patvirtinantis dokumentas.

Paveldėjimo byla pradedama gavus įpėdinio pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Pareiškimas paduodamas palikimo atsiradimo vietos notarui. Vadovaujantis Notariato įstatymo 28 str. 1 d. notarų veiklos teritoriją turto paveldėjimo atvejams nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

Įpėdiniai, paveldėję pagal įstatymą arba testamentą, gali prašyti palikimo atsiradimo vietos notarą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą.

Paveldėjimo teisės liudijimas išduodamas pateikus nuosavybės teisę į palikėjui priklausiusį turtą patvirtinančius dokumentus bei sumokėjus paveldimo turto mokestį (jeigu įpėdinis jį privalo mokėti).

Paveldėjimo teisės liudijimas įpėdiniams išduodamas suėjus trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos. Paveldint tiek pagal įstatymą, tiek pagal testamentą, paveldėjimo teisės liudijimas fiziniams asmenims gali būti išduodamas ir prieš sueinant trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos, jeigu notaras turi duomenų, kad, be asmenų, prašančių išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, daugiau įpėdinių nėra.

 

Paveldėjimo byla gali būti vedama ir pas kitą notarą.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-481 (2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-390 redakcija) patvirtintos Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos 15 p. nustatyta, kad suinteresuoto asmens prašymu Notarų rūmų prezidentas arba jį pavaduojantis viceprezidentas gali nuspręsti turto paveldėjimo bylą perduoti vesti kitam notarui, neatsižvelgdamas į teisingumo ministro nustatytą notaro (notarų) veiklos teritoriją turto paveldėjimo atvejams.

Notarų rūmų prezidiumas 2007 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 4.2.1. (pakeitimai 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 9) patvirtino Paveldėjimo bylų perdavimo vesti kitam notarui tvarką, pagal kurią suinteresuoti asmenys Lietuvos notarų rūmams gali pateikti rašytinį, pasirašytą parašu, prašymą paveldėjimo bylą pavesti/perduoti vesti kitam notarui.

Prašyme turi būti nurodyta: suinteresuoto asmens vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninis paštas); palikėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, mirties data, paskutinės nuolatinės/deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; notaro, kuriam pagal teisingumo ministro nustatytą notaro veiklos teritoriją turto paveldėjimo atvejams yra priskirta vesti paveldėjimo bylą, vardas ir pavardė; notaro, kuriam prašoma pavesti/perduoti vesti paveldėjimo bylą, vardas ir pavardė; priežastys dėl kurių prašoma vesti paveldėjimo bylą pas kitą notarą; kiti žinomi įpėdiniai.

Prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas pavesti/perduoti/atsisakyti priimamas per 20 darbo dienų.
Tarp įpėdinių nesant suderintam klausimui dėl paveldėjimo bylos vedimo pas kitą notarą, priimamas atsisakymas.


Prašymai gali būti teikiami elektroniniu paštu rumai@notarai.lt, per eNotaras informacinę sistemą internetiniu adresu https://www.enotaras.lt/ arba paštu, adresu: Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius.

Esant išduotam paveldėjimo teisės liudijimui į palikėjo turtą (ar jo dalį) Paveldėjimo bylų perdavimo vesti kitam notarui tvarka nėra taikoma.

 

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai